Legal Lines

Blink by Wishlashes® is een gedeponeerd merk en is vastgelegd bij het merkenbureau Benelux e.a. Niets van deze website mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Blink by Wishlashes®. De genoemde handelsmerken, merknamen, foto's en logo’s zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle rechten voorbehouden.


Blink by Wishlashes® is behalve in geval van grove nalatigheid of opzet in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Blink by Wishlashes® is direct noch indirect nimmer aansprakelijk voor de behandelingen, uitvoering en resultaten. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling en uitvoering van de geleverde producten liggen geheel bij de cliënten.