Algemene Voorwaarden Groothandel en webwinkel Blink by Wishlashes®


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier:Groothandel/webwinkel/salon Blink by Wishlashes® (verder te noemen Wishlashes) de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webwinkel aan kopers aanbiedt;
 2. Koper:de natuurlijke- of rechtspersoon die met Wishlashes een overeenkomst aangaat of de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Wishlashes;
 3. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Overeenkomst (op afstand):een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wishlashes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 5. Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Wishlashes gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit Leverancier

Groothandel, webwinkel, trainingscentrum en salon Blink by Wishlashes®

handelend onder de naam:

BL Blink Lashes Benelux / Wishlashes Eyelash Extensions / WishLashes & Brows®

Vestigingsadres:

Laan van Middenburg 48

2275 CD Voorburg

Telefoonnummer: +31 (0)70 737 01 28

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, 's avonds en zaterdag alleen volgens afspraak

E-mailadres: info@wishlashes.nl

KvK-nummer: 55357970

Btw-identificatienummer: NL851669062B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wishlashes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wishlashes en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Wishlashes zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Wishlashes.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene- of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wishlashes erkend.
 7. Wishlashes behoudt zich het recht te allen tijde voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4 - Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webwinkel van Wishlashes en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de webwinkel en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Wishlashes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wishlashes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Wishlashes is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 5. Het aanbod van Wishlashes is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;
  • Potentiële Koper uitdrukkelijk gegevens heeft aan geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite dan wel webwinkel en desbetreffende data zijn ontvangen door Wishlashes;
  • Een potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de internetsite dan wel webwinkel uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of bepaalde dienst te willen kopen dan wel te willen ontvangen
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 10. Wishlashes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van de overeenkomst en zorgt voor een veilige webomgeving. Wishlashes zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij elektronische betaling;
 11. Wishlashes kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Wishlashes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Wishlashes gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Wishlashes aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die Wishlashes in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wishlashes worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uivoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wishlashes.

Artikel 6 - Betaling

 1. Bestellingen via de webwinkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:
  • Vooruitbetaling / bankoverschrijving
  • iDeal
  • PayPal
  • Pinnen bij afhalen
  • Contant bij afhalen
 2. Wishlashes kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Alle betalingsmogelijkheden zijn kenbaar gemaakt via de webwinkel.
 3. Producten en/of diensten worden alleen geleverd bij vooruitbetaling en Koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling(en) en of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wishlashes te melden.
 5. Ten laste van Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Wishlashes, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 6. In geval van niet tijdige betaling is Wishlashes bevoegd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

Artikel 7 - Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands, Engels en Duits worden gesloten

Artikel 8 - Levering, levertijd en uitvoering

 1. Wishlashes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Wishlashes streeft ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 16.00 uur zijn geplaatst en volledig zijn betaald diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling en volledige betaling tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 3. Aan de leverplicht van Wishlashes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wishlashes geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden.
 4. Wishlashes kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite / webwinkel of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite / webwinkel zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wishlashes het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wishlashes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar deze producten betreft, over op de Koper
 10. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 9 - Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wishlashes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Wishlashes. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wishlashes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen

  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

  • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven, verouderen of geopend zijn

  • Reeds geleverde trainingen/diensten en bijbehorende goederen/producten zoals omschreven op de site www.wishlashes.nl en www.wishlashes.nl/shop onder 'Training Eyelash Styliste'

 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 10 - Gebreken en klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd, aan Wishlashes ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Wishlashes in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uithoofde van enige overeenkomst met Wishlashes verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoedingen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Wishlashes geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een termijn na ontdekking hiervan, Wishlashes in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Wishlashes zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
 2. Wishlashes is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Wishlashes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Wishlashes om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen;
  • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Wishlashes of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten 6 maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Wishlashes.

Artikel 13 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Wishlashes niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Wishlashes is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite/webwinkel, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning

Artikel 14 - Persoonsgegevens

 1. Wishlashes zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Wishlashes neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen Wishlashes en Koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een geschil zullen Wishlashes en Koper zich onderling eerst tot het uiterste inspannen het geschil te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wishlashes en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Wishlashes er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16 - Diverse bepalingen

 1. Wishlashes streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@wishlashes.nl binnen 24 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door Wishlashes aan Koper verstrekte gegevens moet Koper direct aan Wishlashes melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van gegevens die Koper aan Wishlashes heeft verstrekt.

Geen enkel deel van deze website mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Blink by Wishlashes®!